Mr. Almir Mehmedović dipl.ing.saob.

Vještak saobraćajne struke - podoblast cestovni saobraćaj